Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์

เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด วางแผนการดำเนินงาน ประสาน ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท แผนกลยุทธ์นโยบายและแผนของกระทรวง แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในระดับองค์กร แผนงานและโครงการ เสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการกำหนดโครงการและการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค รายงานผลความก้าวหน้าตามนโยบาย แผนงานเพื่อรายงานจังหวัดและกระทรวง ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดเตรียมข้อมูล จัดทำคู่มือ รวบรวมเอกสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ กิจกรรม ข้อมูลข่างสาร และผลงานในด้านบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet), เว็บไซต์ งานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและการสื่อสาร และงานบริการประชาชน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง