Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำ

เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด
2) ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบกำกับ ดูแล ส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
3) กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดิน
4) อนุญาต ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล
5) ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
6) กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด

แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายน้ำผิวดิน  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานการจัดทำแผนบริหารการจัดการน้ำของจังหวัด ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบกำกับ ดูแล ส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด กำกับดูแลการประปาสัมปทานของน้ำผิวดินในระดับจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ฝ่ายน้ำบาดาล  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุญาต ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด กำกับ ดูแลการประกอบกิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง