Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

- ขับเคลื่อน และผลักดันยุทธศาสตร์ และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม                  

- บูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ       

- เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบกลไกและฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม