Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
2) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์
3) การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
4) การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
5) การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ
6) ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
7) จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
8) ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด
9) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
10) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย

1. ฝ่ายอนุญาต  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ การอนุญาต ควบคุมกำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การอนุญาตนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริมการป่าไม้  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (สปท.จ.กส.) จัดทำข้อมูลภูมิสารสานเทศป่าไม้ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ฝ่ายจัดการที่ดินและป่าสงวนแห่งชาติ  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบการขออนุญาตเก็บหาของป่า การขอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการัดฟันไม้สวนป่าเอกชน การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน (คทช) ประสานการอนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ การจัดทำแผนที่ป่าไม้ กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การสำรวจรังวัดแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้และที่ดินป่าไม้ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสืออนุญาตใช้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินและเพื่อการอยู่อาศัยหรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเรื่องการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่าไม้ การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ฝ่ายประสานงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิงานภารกิจสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำอำเภอในท้องที่อำเภอที่รับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง