Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ

เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) บริหารงานสำนักงาน
2) บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ
3) บริหารงานบุคคล
4) บริหารงานแผนและติดตามผล
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งออกเป็น  3  ฝ่าย  ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านงานธุรการ งานบุคคลและงานการเจ้าหน้าที่ งานด้านคุ้มครองจริยธรรมในหน่วยงาน การแจ้งเวียนหนังสือ การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ การไปราชการของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ งานเก็บรวบรวมค้นหาเอกสารที่เป็นส่วนกลาง (มิใช่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน งานจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การโอนเงินทุกประเภท การฝากการถอน การเก็บรักษา การนำส่งและใบสำคัญแทนตัวเงิน ควบคุม/กำกับดูแลเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การเก็บรักษาและการนำเงินส่งกำปั่น การยืม-ควบคุม-ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้เงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายและการจัดทำยอดคงเหลือของเงินสดที่ฝากธนาคารในแต่ละขอเบิก (ขบ.) หรือทุกสิ้นเดือน จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินสดทุกประเภท เริ่มตั้งแต่การจัดทำทะเบีนคุมหลักฐานการขอเบิก ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน หรือ ขบ.01, ขบ.02, ขบ.03 และ ขจ.05 การบันทึก บช.01, นส.02-1 และนส.02-2 การปรับปรุงบัญชีแยกประเภท JM JR JV PP RE รายงานระบบการเบิกจ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบริหารงบประมาณ ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบรับและนำส่งรายได้ การจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และการจัดงบเดือนการเงิน รายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง เบิกเกินส่งคืน รายงานฐานะทางการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการเบิกเงินและขอจ่ายเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online รายงานการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบธนาคาร KTB Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน จัดทำบัญชีเงินสวัสดิการและเงินประเภทอื่นๆ ที่มอบหมายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การจัดเก็บเอกสาร การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด ทส. และงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทำบัญชีตามคู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการ งานการควบคุมตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายของส่วนต่างๆ การขอรับเงินช่วยพิเศษ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ (e-pension) การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ การบันทึกขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและระบบนายทะเบียน ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ การควบคุมภายใน การใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การบันทึกรายการจาก web Online การบันทึกระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-project tracking system) และเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลืออื่นๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ วิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง การเบิกเช็คของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสั่งจ่ายในผู้มีสิทธิ์รับเงินและเจ้าหนี้ของส่วนราชการ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ สินค้า งานบริการ งานก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภค งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบุมงานก่อสร้าง การบริหารพัสดุ ราคากลาง ตรวจสอบจัดทำรายงานพัสดุประจำปี ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำหน่ายออกจากทะเบียน และจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับและเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ การควบคุมการเบิก-จ่าย การเก็บรักษาใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตต่างๆ ให้อยู่ในความปลอดภัย การบันทึกบัญชีรายละเอียดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ในทะเบียนทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายพัสดุ การดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ควบคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการ การสำรวจ ตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการแต่ละคัน จัดทำบันทึกการใช้รถราการ (ตามแบบ 1-6) ตามระเบียบที่กำหนด การตรวจสอบควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ การจัดหาน้ำมัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย