Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
3) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
4) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ
5) ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ

แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้

1. ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ฝ่ายควบคุมมลพิษ  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง