Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 ธ.ค. 62

รายงานประจำปี 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

11 ธ.ค. 62

ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ.2562

29 ส.ค. 62

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

15 พ.ค. 62

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดกาฬสินธุ์ (คปป.จ.) ครั้งที่ 1/2562

8 มี.ค. 62

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

21 มิ.ย. 60

พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530

21 มิ.ย. 60

พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2558

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.91 Mb ดาวน์โหลด: 2496 ครั้ง
21 มิ.ย. 60

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2