Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 เม.ย. 65

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 – 2570

15 มี.ค. 65

แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 พ.ย. 64

รายงานประจำปี 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

13 ก.ค. 64

เอกสารการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปี 2566) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นการพัฒนาที

17 ก.พ. 64

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

7 ธ.ค. 63

ppt ทส รับนโยบาย ผวจ.กส. ธ.ค.63

22 ก.ค. 63

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 9832/2563 ลว 14 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ และคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ(ทบทวน 2565)

24 ธ.ค. 62

รายงานประจำปี 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
1 2