Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
กาฬสินธุ์ จัดตั้งทีมรุกขกร หมอต้นไม้แห่งแรกของประเทศ

กาฬสินธุ์ จัดตั้งทีมรุกขกร หมอต้นไม้แห่งแรกของประเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งทีมรุกขกร หรือหมอต้นไม้แห่งแรกของประเทศ เพื่อทำหน้าที่ตัดแต่ง บำรุง ดูแลและรักษาต้นไม้ ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 11 ส.ค. 62 ที่หอประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานอบรมหลักสูตรรุกขกร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยมี นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ วิทยากร บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการและเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา การจัดการดูแลต้นไม้ใหญ่ โดยหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการอย่างขาดหลักวิชาการ ทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่มีสภาพเสื่อมลง ไม่สามารถทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ที่ต้องการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจน รวมถึงให้ความร่มรื่น ลดอุณหภูมิบนผิวโลกหรือที่เรียกว่าลดโลกร้อนได้ “ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการดูแลต้นไม้ในเมืองว่า ต้นไม้ในเมืองอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ การตัดต้นไม้แบบบั่นยอด ตัดเรื่อยเปื่อย ตลอดจนการที่จะต้องทำลายอุโมงค์ต้นไม้ มีวิธีการมากมาย เช่น เปลี่ยนเส้นทางแทนตัดต้นไม้ทิ้ง หรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการดูแลการตัดต้นไม้อย่างมีศิลปะ เพื่อจะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไว้ และได้สั่งการให้สร้างระบบการบริหารต้นไม้ในเมืองเป็นไปเช่นเดียวกับนานาชาติ โดยนำความรู้ด้านรุกขกรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มตำแหน่งรุกขกร หรือหมอต้นไม้ มาทำหน้าที่ดังกล่าว” นายนิยมกล่าว นายนิยมกล่าวอีกว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของต้นไม้ทุกต้น จึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตรรุกขกร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ในท้องที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่ทำหน้าที่ตัดแต่ง บำรุง ดูแลและรักษาต้นไม้ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 300 คน สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 การฝึกอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 11 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ 5 ฐาน 9 ชั่วโมง กิจกรรมมีการการฝึกขึ้นต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งตาย การรักษาโรค แมลงให้ต้นไม้ เป็นต้น โดยวิทยากรจากกรมป่าไม้ทำการสาธิต และให้ความรู้ “ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ใน จ.กาฬสินธุ์ ที่ทำหน้าที่ตัดแต่ง บำรุง ดูแลและรักษาต้นไม้ใหญ่ ให้มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีรุกขกรที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการตัดแต่ง บำรุง ดูแล และรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป” นายนิยมกล่าว นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การดูแลต้นไม้ให้ทรงคุณค่านั้น ต้องมีการบำรุงรักษาและตัดแต่งอย่างถูกวิธี ซึ่งต้องดูแลรักษาต้นไม้ในส่วนที่สำคัญ ตั้งแต่ระบบราก ลำต้น และเรือนยอด ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดและการพัฒนาในการออกดอกติดผลและให้คุณค่า ต้นไม้จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม “ในส่วนของต้นไม้ หรือกิ่งไม้ที่แห้งตาย หรือเกิดโรค ที่อาจจะเกิดการระบาดและลุกลาม เป็นสาเหตุทำให้ต้นไม้ตาย จึงต้องอาศัยรุกขกร หรือหมอศัลยกรรมต้นไม้ เข้าไปทำหน้าที่ตัดแต่ง และรักษาต้นไม้ ป้องกันอันตรายในยามเกิดพายุ และป้องกันความเสียหาย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน “ขณะเดียวกันในเมืองก็จำเป็นต้องมีต้นไม้ให้เพียงพอและสวยงาม จึงต้องมีการบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ที่ต้องอาศัยรุกขกรหรือหมอศัลยกรรมต้นไม้ เข้าไปทำหน้าที่ตัดแต่ง และดูแลรักษาต้นไม้ ทั้งนี้ ทางจังหวัดพร้อมที่จะให้การสนับสนุนรุกขกรหรือหมอต้นไม้ ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลดี และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตลอดจนช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับอุบัติภัยจากธรรมชาติต่อไป” นายสนั่นกล่าว

11 ส.ค. 62

กิจกรรม/ภาระกิจ ผอ.สนง.ทสจ.กส.

ดูทั้งหมด
ร่วมกิจกรรมงาน Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ "ชุมชนไม้มี-ค่าป่าครอบครัว"  ตามหลัก BEDO concept

ร่วมกิจกรรมงาน Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ "ชุมชนไม้มี-ค่าป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO concept

ชุมชนไม้มีค่า ป่าครอบครัว วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกิจกรรมงาน Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ "ชุมชนไม้มี-ค่าป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO concept จัดโดยสำนักงาน พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานป่าครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียง สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป่าครอบครัว ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยภาคประชาชน

24 ส.ค. 62