Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมมารธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์

1.โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม พัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม        กิจกรรมย่อย พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอาหารปลอดภัย ณ บ้านโจด ม.10 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

2.โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานไม้ผล กิจกรรมย่อย พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอาหารปลอดภัย ณ บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ กิจกรรม พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอาหารปลอดภัย        กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผักปลอดภัย ณ บ้านบึงวิชัย ม.5 ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์