Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9

การประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9 โดยผ่านระบบ Video Conference โปรมแกรม Cisci Webex และผ่าน Facebook สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม