Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง (พ.ศ. 2566-2567)

ประชุมรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง (พ.ศ. 2566-2567)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง (พ.ศ. 2566-2567) ซึ่งเป็นแผนการทำงานร่วมระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอานามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางแอปพลิเคชั่น (ZOOM Application) ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมควบคุมมลพิษ