Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Kalasin Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30-12:30 น. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563 โดย รองผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ และขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงจ้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการคำนวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกจังหวัดกาฬสินธุ์

แกลเลอรี่