Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๕

ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๕

          วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล  ในกริ่ม) รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น  พงษ์อักษร) พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผล
และถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๔ โดยมีรองรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม และรับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๕ ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผาเสวย  ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

แกลเลอรี่