Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกับกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร เป็นประธานในการประชุมฯ ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็ยชอบแผนการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ที่พบข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์