Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

มีหน้าที่ และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอำนวยการดำเนินการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.กำกับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแก้ไข ปัญหาและรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

4. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้ำปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย