Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาตอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการกรมป่าไม้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใช้เลื่อยยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยยนต์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔) รับคำขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคำขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕) จัดทำแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและที่ดินในระดับจังหวัด
๖) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
๗) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย

๑. ฝ่ายอนุญาต  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ การอนุญาต ควบคุมกำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การอนุญาตนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริมการป่าไม้  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (สปท.จ.กส.) จัดทำข้อมูลภูมิสารสานเทศป่าไม้ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.ฝ่ายจัดการที่ดินและป่าสงวนแห่งชาติ  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบการขออนุญาตเก็บหาของป่า การขอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการัดฟันไม้สวนป่าเอกชน การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน (คทช) ประสานการอนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ การจัดทำแผนที่ป่าไม้ กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การสำรวจรังวัดแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้และที่ดินป่าไม้ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสืออนุญาตใช้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินและเพื่อการอยู่อาศัยหรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเรื่องการป้องกันรักษาป่า การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่าไม้ การปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ การบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.ฝ่ายประสานงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิงานภารกิจสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำอำเภอในท้องที่อำเภอที่รับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง