Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
๒) ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
๓) บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)และเครือข่ายอื่นๆ
๕) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ดูและแหล่งกำเนิดมลพิษ
๖) ประสานให้คำแนะนำ ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมการควบคุมมลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๗) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
๘) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งออกเป็น  ๒  ฝ่าย  ดังนี้

๑. ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ฝ่ายควบคุมมลพิษ  มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง