Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์มให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ก.ค. 66

บันทึกสัญญาตกลงยินยอมให้ทางราชการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและเงื่อนไขอื่นๆ

10 มิ.ย. 65

คำขอรับความอนุเคราะห์ โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

7 พ.ค. 63

แบบแจ้งซ่อมทรัพย์สินของทางราชการ

15 ก.ค. 62

1.)แบบฟอร์ม นบ.1 เจาะ+ใช้.pdf

15 ก.ค. 62

2.)ใบรับคำขอ(จนท.).pdf

11 ต.ค. 60

งานน้ำบาดาล : หนังสือมอบอำนาจของกรมน้ำบาดาล

11 ต.ค. 60

งานน้ำบาดาล : รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ

11 ต.ค. 60

งานน้ำบาดาล : แบบหนังสือยินยอมของกรมน้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 42 รายการ
1 2 3 4 5 > >>