Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Kalasin

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผอ.ลัดดาวัลย์ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 8 พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากร ในการนี้นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วม 70 คน ทั้ง ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา